Zbliża się kolejny sezon grzewczy

Zbliża się kolejny sezon grzewczy

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym prosimy o zakończenie wszelkich prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania. Jednocześnie prosimy o nastawienie zaworów termostatycznych w pozycji maksymalnego otwarcia, czyli na „5”.

Wszelkie wycieki i usterki, które mogą pojawić się w czasie uruchamiania lub późniejszego funkcjonowania centralnego ogrzewania, należy zgłaszać w poszczególnych administracjach lub Pogotowiu Awaryjnemu.

Informujemy również, że w drugiej połowie września do mieszkańców trafią rozliczenia minionego sezonu grzewczego. Niestety, jak już wielokrotnie informowaliśmy, liczne podwyżki w ostatnich miesiącach wprowadzane przez dostawcę ciepła oraz chłodna wiosna sprawiły, że znaczna grupa mieszkańców musi liczyć się z dopłatami do centralnego ogrzewania.

Koszty dostawy ciepła do zasobów Spółdzielni ustalane są na podstawie comiesięcznych faktur wystawianych przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy. Na koszt ogrzewania danego budynku składają się koszty stałe (niezależne od zużycia ciepła, tj. opłata za moc zamówioną) oraz koszty zużycia ciepła uzależnione od energii wykorzystanej na ogrzewanie zgodnie ze wskazaniami liczników ciepła. Należy jednak mieć na uwadze, że koszty te ustalane są na podstawie obowiązującej taryfy dla ciepła, która w ostatnim czasie drastycznie wzrosła. Pomimo, że umowa sprzedaży ciepła zawarta jest pomiędzy Spółdzielnią a WPEC w Legnicy, to Spółdzielnia nie ma wpływu na ceny taryfy dla ciepła. Jest ona bowiem ustalana przez dostawcę ciepła i ostatecznie zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki, co wynika z uregulowań zawartych w ustawie Prawo energetyczne.

Jak już wyżej wspomniano w ostatnim czasie WPEC w Legnicy podwyższał ceny taryf, co miało istotny wpływ na koszty ogrzewania. W sezonie grzewczym 2020/2021 dostawca ciepła zmienił taryfę z dniem 1 i 15 grudnia 2020r. oraz z dniem 1 stycznia 2021r. W wyniku tych zmian opłata za ciepło [za 1GJ] wzrosła o 10,1% i wynosi 74,81 zł, natomiast opłata za moc zamówioną [za 1MW] wzrosła o 3,7% i wynosi 10 345,47 zł.

Należy również mieć na uwadze, że wzrost kosztów ciepła uzależniony jest również od ilość zużytej energii cieplnej. To ile ciepła zużyje dany budynek zależy od warunków atmosferycznych, jak również od mieszkańców, ich zachowań oraz preferencji cieplnych. Pomimo, że w sezonie grzewczym 2020/2021 okres dostawy ciepła do zasobów Spółdzielni był o 17 dni krótszy, to w porównaniu do sezonu poprzedniego zużyto o 7,3% więcej ciepła. W sezonie grzewczym 2020/2021 odnotowano dużo niższe temperatury, niż w sezonie ubiegłym, co z pewnością wpłynęło na ilość zużytego ciepła. Większe, niż w sezonie poprzednim zużycie ciepła odnotowano we wszystkich miesiącach sezonu, jednak największy wzrost zarejestrowano w styczniu 2021r. tj. o 15,2%, lutym o 21,5% oraz w kwietniu o 29,1%.

Zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie, przygotowanie i dostarczenie ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie za ciepło dostarczone do budynku na potrzeby centralnego ogrzewania pobierane są miesięczne opłaty, które traktowane są jako zaliczki i podlegają ostatecznemu rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wysokość zaliczek ustala się na podstawie planowanych kosztów w oparciu o prognozowane zużycie ciepła (obliczone na podstawie zużycia ciepła w ostatnich trzech okresach rozliczeniowych w danym budynku) oraz taryfę dla ciepła powiększoną o szacowany wzrost. Dotychczas przyjmowany przez Spółdzielnię szacowany wzrost taryfy w danym sezonie grzewczym pokrywał się z jej rzeczywistym wzrostem. Natomiast ostatnie zmiany taryfy były znacznie wyższe niż w ostatnich sezonach grzewczych, dlatego też zaliczki na potrzeby centralnego ogrzewania skalkulowane na sezon grzewczy 2020/2021 w większości budynków nie wystarczyły na pokrycie kosztów ciepła. Tak więc rozliczenie kosztów ciepła za sezon grzewczy 2020/2021 znacznie różni się od rozliczeń przekazywanych w latach ubiegłych, bowiem większość mieszkańców otrzyma informacje o konieczności uregulowania dopłaty do centralnego ogrzewania.