Wakacyjna Praca dla Młodych w Głogowie

Wakacyjna Praca dla Młodych 2022Lista uczestnikówInformacja dla uczestników

Kiedy będzie realizowany program?

Program będzie realizowany w dniach 4-29.07.2022 r. w dwóch dwutygodniowych turnusach. Pierwszy turnus rozpocznie się 4 lipca i potrwa do 15 lipca. Drugi turnus rozpocznie się 18 lipca i zakończy 29 lipca.

Kto może zgłosić się do programu?

W programie mogą wziąć udział osoby, które w dniu 1 lipca 2022 będą miały skończone 16 lat. Górna granica wieku to 20 lat. Uczestnik programu musi być mieszkańcem Gminy Miejskiej Głogów i być uczniem lub studentem (posiadać aktualną legitymację szkolną lub studencką lub mieć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki).

Jak można zgłosić się do programu?

Rekrutacja do programu odbędzie się 21 czerwca, w godz. 14.00 – 16.00. w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie. Każdy chętny wypełnia kartę zgłoszeniową, na której wpisuje swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Karty zgłoszeniowe będą dostępne na miejscu w czasie rekrutacji lub można je pobrać ze strony. Losowanie uczestników rozpocznie się o godz. 16.00. Lista wylosowanych osób będzie dostępna na stronie www.smnadodrze.pl.

Uczestnicy są zobowiązani do dostarczenia do Spółdzielni dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy i podjęcia pracy. Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej w dniu szkolenia BHP.

Wylosowani uczestnicy będą zobowiązani do odbycia szkolenia z zakresu BHP, które odbędzie się 28 czerwca w sali przy ul. Budowlanych 8 (Osiedle Hutnik). Pierwszy turnus rozpocznie szkolenie o godz. 11.00, drugi o godz. 13.00. Obecność obowiązkowa.

Jaki są warunki pracy i płacy?

Zadania dla uczestników to przede wszystkim proste prace konserwatorskie i pielęgnacja terenów zielonych należących do SM Nadodrze i Gminy Miejskiej Głogów. W razie niesprzyjających warunków pogodowych uczestnicy będą wykonywać prace porządkowe w budynkach mieszkalnych lub drobne prace biurowe w administracjach SM. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę z logo programu, czapkę, wodę pitną i rękawice ochronne do pracy. Wynagrodzenie za przepracowanie 45 godzin w ciągu dwóch tygodni wyniesie 886,50 zł brutto (tj. 19,70 zł brutto za godzinę).

Lista uczestników I i II turnusu Wakacyjnej Pracy dla Młodych 2022

Lista uczestinków (plik pdf do pobrania) 

Informacja dla uczestników programu Wakacyjna Praca dla Młodych

Wszyscy uczestnicy muszą do 28 czerwca dostarczyć do Spółdzielni komplet dokumentów:

 

Proszę o czytelne wypełnianie dokumentów.

 

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć zgodę na pracę dziecka osobiście do siedziby Spółdzielni (ul. Generała Władysława Sikorskiego 48) lub do dowolnej Administracji Osiedlowej w terminie do 1 lipca 2022 r.

 

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w podanym terminie spowoduje wykreślenie uczestnika z listy.

 

Każdy wylosowany uczestnik musi odbyć szkolenie BHP. Odbędzie się ono 28 czerwca w salce przy ul. Budowlanych 8 (Osiedle Hutnik). O godzinie 11.00 szkolenie dla osób z pierwszego turnusu, o godzinie 13.00 dla osób z drugiego turnusu. Obecność obowiązkowa.

 

Pierwszy turnus zaczyna pracę 4 lipca o godzinie 7.00. Drugi turnus startuje 18 lipca o godz. 7.00. Podział na poszczególne osiedla zostanie dokonany na szkoleniu BHP.

 

Brak możliwości wykonywania pracy w danym dniu należy w miarę możliwości zgłaszać wcześniej.

 

Podczas wykonywania pracy uczestnicy powinni nosić koszulki i czapki przekazane podczas szkolenia BHP.

Osoba odpowiedzialna za program:

Mateusz Kowalski

tel. 76 852 07 08 lub 516 283 827

e-mail: media@smnadodrze.pl

Kontakt tylko w godzinach pracy Spółdzielni.