Akty Prawne

  • Ustawa o własności lokali – pobierz plik PDF
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami – pobierz plik PDF
  • Ustawa – Prawo budowlane – pobierz plik PDF
  • Ustawa – Kodeks cywilny – pobierz plik PDF
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – pobierz plik PDF
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – pobierz plik PDF