O Wspólnotach

Spółdzielnia oprócz swoich statutowych zadań od 2003 r. zajmuje się również zarządzaniem nieruchomościami nienależącymi do jej zasobów. Obecnie spółdzielnia zarządza:

 • 15 Wspólnotami Mieszkaniowymi – 433 lokali mieszkalnych,
 • 3 Wspólnotami Garażowymi – 93 boksy garażowe,

o łącznej powierzchni użytkowej 27 651,90 m2.

Czynności zarządzania spółdzielnia prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawach:

 • o własności lokali,
 • o gospodarce nieruchomościami,
 • prawo budowlane,
 • kodeks cywilny. 

 

Wybór zarządcy jest jedną z trudniejszych decyzji, przed którą stają właściciele nieruchomości i Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych. Przede wszystkim dlatego, że decyzja ta w istotny sposób związana jest z komfortem i bezpieczeństwem naszego miejsca zamieszkania. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie ma przyjemność przedstawić swoją ofertę na zarządzanie Państwa nieruchomością.

Mamy nadzieję, że przedstawiona charakterystyka, pozwoli Państwu lepiej nas poznać i będzie pomocna przy podjęciu decyzji w przypadku wyboru zarządcy nieruchomości.

Zapraszamy do współpracy. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby zorganizowania przez nas spotkania prosimy o kontakt.

Oferujemy profesjonalną obsługę nieruchomości. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, zarówno tymi należącymi do zasobów Spółdzielni, jak i należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych.

Naszym atutem jest wykwalifikowana kadra pracowników, w tym inżynierowie, posiadający olbrzymie doświadczenie w dziedzinie eksploatacji budynków. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem: kamera do monitoringu kanalizacji i przewodów kominowych, kamera termowizyjna, urządzenia do przeprowadzania przeglądów instalacji gazowej i wiele innych do diagnostyki budynków. To wszystko sprawia, że jesteśmy w stanie fachowo i szybko sprostać większości problemów związanych z eksploatacją nieruchomości. W swoich szeregach posiadamy również zespół całodobowego Pogotowia Awaryjnego, który w sytuacji jakiejkolwiek awarii będzie w stanie błyskawicznie zareagować, dając tym samym mieszkańcom jakże ważne poczucie bezpieczeństwa.

Racjonalnie zarządzamy funduszami zgromadzonymi na rachunku Wspólnoty Mieszkaniowej tak, aby zminimalizować koszty utrzymania nieruchomości. Wszelkie istotne decyzje dotyczące nieruchomości, między innymi plany remontów, przedkładane są do zatwierdzenia jej właścicielom. Staramy się, aby środki finansowe wpłacane przez właścicieli na utrzymanie nieruchomości, oprócz utrzymania jej w należytym stanie technicznym, przyczyniły się również do podniesienia jej wartości rynkowej i estetyki.

Prowadzimy ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty przy realizacji podjętych uchwał oraz pełną kontrolę finansów i gospodarki Wspólnoty. Naszym Wspólnotom zapewniamy pomoc przy negocjowaniu i zawieraniu wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, kierując się przy tym zawsze zasadą ochrony interesów Wspólnoty Mieszkaniowej. Nad ich prawidłowością czuwają służby techniczne, eksploatacji, księgowe i Zespół Radców Prawnych. Jako zarządca nieruchomości posiadamy polisę w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oferujemy także możliwość skorzystania z wynegocjowanych przez nas stawek na wykonywane przeglądy budynku, utrzymanie czystości itp. Naszym celem jest dostarczenie Państwu usługi odpowiadającej w pełni Państwa oczekiwaniom.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w ciągu swojego długoletniego istnienia dała się poznać jako solidny, dobrze kierowany i cieszący się dużym zaufaniem zarządca nieruchomości, czego rezultatem było dwukrotne przyznanie nam tytułu: „Najlepszej Spółdzielni Mieszkaniowej na Dolnym Śląsku” w prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej”.
Poniżej przedstawiamy katalog zakresu świadczonych usług:

 

I. Czynności eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej
 1. Bieżące weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenia i aktualizowania wykazu lokali oraz spisu właścicieli i najemców.
 2. Reprezentacja w ramach udzielonego pełnomocnictwa ogółu właścicieli w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną przed organami sądowymi i administracyjnymi.
 3. Przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej na wniosek Zarządu.
 4. Opracowywanie projektów uchwał, statutu wspólnoty.
 5. Powiadamianie właścicieli lokali o wynikach głosowania nad uchwałami podejmowanymi w drodze indywidualnego zbierania głosów w tym prowadzenie korespondencji z właścicielami lokali.
 6. Przygotowanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo- finansowego i korekt tego planu, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty.
 7. Przygotowanie informacji z realizacji planu gospodarczego, o którym mowa w pkt. 6 w tym wydatków na remonty.
 8. Realizacja innych uchwał Zarządu Wspólnoty zgodnych z ustawą o własności lokali i możliwych do realizacji w ramach przyjętego planu gospodarczego.
 9. Przygotowanie umów w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją zadań, kontrola prawidłowości realizacji tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.
 10. Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości.
 11. Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.
II. Czynności zarządcy w zakresie obsługi technicznej
 1. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przepisami prawa budowlanego.
 2. Zlecanie, nadzór kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne – zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz zlecanie prac osobom/firmom posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie.
 3. Zlecanie wykonywania bieżącej konserwacji i remontów w nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie remontów bieżących, napraw, konserwacji elementów budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz modernizacji urządzeń technicznych umożliwiających mieszkańcom korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, zimnej wody, instalacji gazowej, wentylacji, przewodów kominowych i innych urządzeń będących własnością wspólnoty, zgodnie z uchwalonym przez Wspólnotę planem gospodarczym, postanowieniami Zarządu w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
 4. Zapewnienie – dla nieruchomości wspólnej dostaw: energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu oraz odprowadzanie ścieków poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów.
 5. Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych budynku.
 6. Zapewnienie całodobowej obsługi Pogotowia Awaryjnego budynku na warunkach określonych w odrębnej umowie.
 7. Przygotowanie w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty planów remontowych, które stanowią podstawę ich realizacji w danym okresie rozliczeniowym.
III. Czynności zarządcy w zakresie obsługi eksploatacyjno - administracyjnej
 1. Bieżąca kontrola w zakresie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń wspólnych i urządzeń budynku oraz całego terenu nieruchomości w tym dróg, chodników przynależnych do nieruchomości – Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 roku Dz. U z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.
 2. Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej – na wiosek Zarządu.
 3. Bieżąca obsługa eksploatacyjna nieruchomości w tym reprezentowanie Wspólnoty przed kontrahentami w zakresie dostawy mediów.
 4. Bieżąca kontrola realizacji umów z kontrahentami w tym na dostawę: energii elektrycznej i cieplnej, dostawę zimnej wody i odprowadzenia ścieków, konserwację domofonów oraz usługi związane z nieruchomością wspólną i świadczone na rzecz nieruchomości wspólnej.
 5. Sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania przez właścicieli z nieruchomości wspólnej oraz jej urządzeń i instalacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz uchwałami wspólnoty (w tym regulaminu porządku domowego). W razie stwierdzenia w tej mierze jakichkolwiek nieprawidłowości zarządca bez zbędnej zwłoki podejmie wszelkie dostępne mu i adekwatne do zaistniałej sytuacji środki w celu usunięcia takowych nieprawidłowości oraz ich następstw na koszt osób za nie odpowiedzialnych. W razie, gdy tak stanowią obowiązujące przepisy, zarządca powiadomi o zdarzeniu właściwe organy.
 6. Wydawanie zaświadczeń właścicielom ubiegającym się o dodatek mieszkaniowy.
 7. Rejestracja prowadzonej korespondencji.
 8. Prowadzenie bieżącej ewidencji właścicieli lokali i ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
 9. Bieżąca obsługa Wspólnoty.
IV. Czynności zarządcy w zakresie obsługi finansowo - księgowej
 1. Prowadzenie księgowości finansowej – zgodnie z wymogami prawa i podjętymi w tym zakresie uchwałami.
 2. Otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy, w tym gromadzenie środków na fundusz remontowy w sposób zapewniający ich księgowe wyodrębnienie.
 3. Dokonywanie opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, jeżeli nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli.
 4. Sporządzanie na wniosek Zarządu Wspólnoty kwartalnego sprawozdania finansowego.
 5. Ewidencjonowanie przychodów i kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej.
 6. Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.
 7. Ubezpieczenie budynku położonego na nieruchomości wspólnej, na pisemny wniosek Zarządu Wspólnoty.
 8. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 10 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego, którego termin zostanie ustalony po uprzedniej konsultacji
  z Zarządem.
 9. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – w ciągu roku w formie miesięcznych zaliczek określonych uchwałą właścicieli, a po zbilansowaniu kosztów utrzymania nieruchomości i przyjęciu przez zebranie Wspólnoty sprawozdania finansowego, w formie wpłat uzupełniających zaliczki lub zwrotu nadpłaconych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze”

ul. Generała Władysława Sikorskiego 48
67-200 Głogów
pokój nr 29
e-mail: wspolnoty@smnadodrze.pl,
tel. 76/ 852-07-27
kom. 509-48-99-32

Obsługa księgowa wspólnot:

tel. 76/ 852-07-25 lub 26

 

Zestawienie Wspólnot obsługiwanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nadodrze” w Głogowie

L.p. Adres
1.  Al. Wolności 65, 67, 68
2. Wojska Polskiego 3 – 3a
3.  Jedności Robotniczej 35
4.  Przemysłowa 17
5. Przemysłowa 25
6. Nadbrzeżna (garaże) 
7. Moniuszki 4
8. Moniuszki 10
9. Daszyńskiego 13 – 13A
10. Obrońców Pokoju 10
11. Armii Krajowej 9 FGH
12. Kasztanowa (garaże)
13.   Perseusza 76 – 86
14. Kosmonautów Polskich 17 – 21
15. Kosmonautów Polskich 23, 24, 27
16.  Orbitalna 1 – 9
17.  Neptuna 26 – 30
18. Saturna 2, 4, 6
19.  Piasta Kołodzieja 1, 3, 5, 7
20. Bolesława Śmiałego (garaże)