Przypominamy o możliwości skorzystania z dodatków mieszkaniowych

Przypominamy o możliwości skorzystania z dodatków mieszkaniowych

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego.

Prawo do dodatku zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy składamy w Urzędzie Miejskim w Głogowie na Rynku 10, wniosek może na przesłać za pośrednictwem poczty polskiej lub e-puapem.

Szczegółowe informacje można uzyskać tel. 76 7265-486 lub osobiście Urząd Miasta pokój nr 14 (parter)