Przypominamy o możliwości skorzystania z dodatków mieszkaniowych

Przypominamy o możliwości skorzystania z dodatków mieszkaniowych do opłat

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Urząd Miejski w Głogowie, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy brana jest pod uwagę powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w stosunku do ilości zamieszkałych osób w gospodarstwie domowym oraz dochód. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
  • o dodatek mogą ubiegać się również osoby zalegające z opłatami.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wniosek o dodatek mieszkaniowy składamy w Urzędzie Miejskim w Głogowie na Rynku 10, wniosek może na przesłać za pośrednictwem poczty polskiej lub e-puapem.

Szczegółowe informacje można uzyskać tel. 76 7265-486 lub osobiście Urząd Miasta pokój nr 14 (parter)

Na Adminstracjach osiedlowych dostępne są druki wniosków o dodatek mieszkaniowy. Pracownicy Spółdzielni pomogą również w uzupełnieniu wniosku jeśli zajdzie taka potrzeba.

Apelujemy do mieszkańców, którzy mogą mieć wiedzę na temat osób wymagających wsparcia o przekazanie informacji dotyczącej możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego.

Źródło. Gmina Miejska Głogów