Przypominamy mieszkańcom o płatności za psa

Przypominamy mieszkańcom o płatności za psa

Właściciele psów są zobowiązani do uiszczenia opłaty za swojego pupila. Wpłaty należy dokonać do końca marca 2024 roku. Wysokość opłaty jest uzależniona od tego, czy pies posiada trwałe oznakowanie w postaci wszczepionego mikroprocesora.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/208/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30.10.2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów opłata w 2024 roku wynosi:

  1. 40,00 zł – od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego,
  2. 100,00 zł – od każdego psa nie posiadającego trwałego oznakowania, o którym mowa w punkcie 1 ust. 1.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miejską Głogów, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie jest inkasentem zobowiązanym do poboru opłaty od posiadania psa i odprowadzenia jej na rzecz Gminy.

Opłata od posiadania psów winna być uiszczona bez wezwania do dnia 31.03.2024 r. lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów wygasa z końcem roku, w którym ustało posiadanie psa.

Osoby zamieszkujące w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie opłaty winny dokonywać na rachunek bankowy SM „Nadodrze” nr 93 8669 0001 0141 7450 2000 0036.

Gdy pies posiada wszczepiony mikroprocesor, należy w Administracji Osiedla lub w siedzibie SM „Nadodrze” przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, pokój nr 107 okazać odpowiednie zaświadczenie lub adnotację w książeczce zdrowia. Dokumenty te uprawniają do uiszczenia opłaty od posiadania psa w niższej wysokości, tj. 40,00 zł. Skan dokumentu można też wysłać drogą mailową na adres: czynsze@smnadodrze.pl

Dodatkowe informacje:

  1. Osoba, która weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, uiszcza opłatę w wysokości połowy odpowiedniej stawki określonej w punkcie 1 ust. 1 i 2.
  2. W przypadku wejścia w posiadanie psa lub gdy ustało jego posiadanie, jak również w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania należy niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię Mieszkaniową „Nadodrze” w Głogowie.
  3. Nie pobiera się opłaty od psów zaadoptowanych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. W związku z tym należy okazać dokument potwierdzający adopcję psa ze schroniska.
  4. Zwolnieni z opłaty od posiadania psów na podstawie art.18 a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są między innymi:
  • Osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa.
  • Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 76 852 07 53.