Działalność gospodarcza Spółdzielni

Działalność gospodarcza Spółdzielni

Spółdzielnia może prowadzić i prowadzi działalność gospodarczą, która stanowi dodatkowe źródło dochodów wspierające gospodarkę mieszkaniową.

Środki finansowe pozyskiwane są głównie z:

  • najmu lokali użytkowych, garaży,
  • miejsc postojowych na parkingach komercyjnych i usytuowanych w nieruchomościach,
  • dzierżaw terenów,
  • administrowania obcymi wspólnotami mieszkaniowymi,
  • najmu pomieszczeń, części elewacji budynków, ogrodzeń na reklamy,
  • służebności gruntowych,
  • najmu lokali mieszkalnych po czynszach komercyjnych,
  • działalności finansowej (odsetki od lokat i kont bankowych),
  • sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze przetargu,
  • sprzedaży usług remontowych i konserwacyjnych.

 

Osiągnięte dochody rozdzielane są na trzy poziomy w zależności od miejsca ich powstania tj. majątku Spółdzielni, poszczególnych osiedli oraz wyodrębnionych nieruchomości. Osiągnięty wynik z działalności gospodarczej za dany rok, po opodatkowaniu, podlega zatwierdzeniu i podziałowi przez uprawniony organ samorządowy Spółdzielni. Przeznacza się go na eksploatację podstawową lub zasilenie funduszu remontowego nieruchomości, osiedlowy fundusz remontowy, częściowe sfinansowaniu kosztów Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni. Dochody mogą zostać również przeznaczone na Fundusz Zasobowy Spółdzielni, Spółdzielczy Fundusz Remontowy, pokrycie działalności eksploatacyjnej w zakresie obciążającym członków Spółdzielni. Mówiąc wprost – pieniądze uzyskane z działalności gospodarczej w pewnym stopniu zmniejszają comiesięczne opłaty za mieszkania. Przy czym właściciele nie będący członkami Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, nie mogą korzystać z dochodów uzyskanych z majątku Spółdzielni.

Spółdzielnia umieszcza wszystkie dane ekonomiczno–finansowe ze swojej działalności podstawowej, jak również gospodarczej w Informatorze, który wydawany jest w drugim kwartale każdego roku. Przedstawiamy w nim wysokość osiąganych dochodów z dodatkowej działalności wspomagającej gospodarkę mieszkaniową.