Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 i rok 2024

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 i rok 2024

RADA NADZORCZA I ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE ZAPRASZAJĄ UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK OBROTOWY 2023 i ROK OBROTOWY 2024

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 i rok 2024 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
  2. Oferta powinna zawierać:
    • informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru ewidencyjnego,
    • oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
    • wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat potwierdzających doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych (wskazane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych),
    • proponowaną cenę za badanie sprawozdania finansowego uwzględniającą wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania za 2023 i 2024r.

 

Pisemne oferty należy składać w terminie do 15.11.2023 r. osobiście w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów, bądź za pośrednictwem poczty.