O rozliczaniu różnic w zużyciu wody

Od czasu wprowadzenia do rozliczeń wody indywidualnych wodomierzy mieszkaniowych, wciąż aktualny jest problem niedoborów jaki Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” musi pokrywać przy rozliczaniu się z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Problem niedoborów powstaje z faktu rozliczania się zarządcy z mieszkańcami na podstawie indywidualnych liczników mieszkaniowych, których suma wskazań nigdy nie jest równa wskazaniu wodomierza głównego na przyłączu budynku. Powstały ujemny bilans oczywiście muszą pokryć mieszkańcy danego budynku i tu powstaje problem. Z czego biorą się te różnice? Jak im przeciwdziałać? Jakim kluczem rozliczać mieszkańców? Pod jakim tytułem dopisać opłatę do obciążeń czynszowych?

Powodów występowania różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy lokalowych może być kilka. Główną przyczyną powstawania tych różnic są przede wszystkim dopuszczalne przepisami tolerancje wskazań przyrządów pomiarowych, sposób korzystania z wody, różny sposób montowania wodomierzy lokalowych oraz ich klasa, nierejestrowane przecieki, brak jednoczesności dokonywania odczytów poszczególnych wodomierzy indywidualnych i zbiorczego. Ponadto baterie i armatura sanitarna może być nieszczelna i powodować tzw. kropelkowanie.

Każdy wodomierz posiada tzw. próg rozruchu. Jest to taki przepływ wody, przy którym wodomierz zaczyna rejestrować zużycie – to znaczy, że powoduje ruch obrotowy skrzydełka wodomierza. Zdarza się więc, że wodomierz lokalowy nie rejestruje zużycia wody z kapiącego kranu czy nieszczelnej spłuczki. To wszystko czego nie zmierzą wodomierze mieszkaniowe, zmierzy wodomierz główny, który jest obciążony poborem wody skumulowanym z wielu mieszkań. Zainstalowane w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze wodomierze w pełni odpowiadają obowiązującym normom i posiadają aktualną legalizację.

Różnice w zużyciu wody powstają na każdym budynku w większym lub mniejszym stopniu. Spółdzielnia zgodnie z Ustawą z dnia 07 czerwca 2001r (Dz. U. 2015, poz.139) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków – art.6 ust.6 pkt.3 – zobowiązana jest do rozliczenia różnicy w zużyciu wody za dany rok, która występuje pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy lokalowych. Również zgodnie z w/w ustawą – rozdz.5 art.26 ust.3 – występująca różnica podlega rozliczeniu na wszystkich użytkowników lokali. Nie jest więc to rozwiązanie stosowane wyłącznie w naszej Spółdzielni, ale przepis powszechnie obowiązujący.

Zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania tychże różnicy. W naszej spółdzielni wyboru sposobu rozliczania różnic dokonują mieszkańcy każdego budynku na podstawie „Regulaminu rozliczania zużycia wody…” (dostępny jest w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej) zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 60/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. Zgodnie z § 9 ust.1 tego regulaminu obowiązują w Spółdzielni dwie metody rozliczania kosztów z tytułu różnic w zużyciu wody:

  • proporcjonalnie do wskazań zużycia wody w poszczególnych lokalach,
  • w jednakowej wysokości na poszczególne lokale.

Na podstawie regulaminu – § 10, ust.1 – użytkownik lokalu każdorazowo w fakturze za zużycie wody i odprowadzenie ścieków obciążany jest opłatą na poczet pokrycia kosztów wynikających z różnic w zużyciu wody. Opłata ta w danym roku ustalana jest na podstawie rzeczywistych różnic w odczytach wody w roku poprzednim. Może ona ulec zmianie w ciągu okresu rozliczeniowego po dokonaniu rozliczenia zużycia wody na dzień 30 czerwca każdego roku. Ostateczne rozliczenie kosztów różnic w odczytach zużycia wody następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego, który trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Spółdzielnia prowadzi monitoring wielkości wysokości występujących różnic i analizę ich zmienności. Przeprowadzane są również kontrole pracy wodomierzy – np. przez inkasentów podczas odczytu wskazań wodomierzy, przez pracowników administracji osiedli poprzez niezapowiedziane kontrole w mieszkaniach o bardzo niskim zużyciu wody. Bardziej wzmożone kontrole i analizy Spółdzielnia prowadzi, gdy różnice wskazań wodomierza zbiorczego i wodomierzy lokalowych przekroczą 10 procent.