1.  Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie ul. Gen. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów, tel: 76 852 07 00 fax: 76 852 07 36, e-mail: sekretariat@smnadodrze.pl
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres administratora lub adres e-mail burkiewicz@lg.onet.pl
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Administratora, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży usług lub produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego, bądź w innych celach, na które osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym.
 4. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej
  na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.
 8. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 10. Administrator prowadzi profil na portalu Facebook. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy dokonali subskrypcji profilu „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie” poprzez kliknięcie ikony „Lubię to!” lub „Obserwuj”, lub opublikowali swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu. Dane, które są przetwarzane, to dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym na własnym profilu użytkownika na portalu społecznościowym Facebook. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe wyłącznie właścicielowi portalu społecznościowym Facebook Inc. oraz w zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania profilu na portalu Facebook.
 11. Polityka cookies Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania aktywności użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.