Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Głogów, dnia 11.09.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy lokalu użytkowego przy ul. Obrońców Pokoju 7e w Głogowie o powierzchni użytkowej 95,7 m2 w celu podziału i zmiany sposobu użytkowania na dwa lokale mieszkalne.

 1. Lokalizacja: działka nr 113/4 obręb 0006 Hutnik
 2. Zlecenie obejmuje wykonanie:
  – koncepcji architektonicznej podziału lokalu
  – Projektu Architektoniczno-Budowlanego z oceną stanu technicznego wraz ze złożeniem wniosku do Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w Głogowie.
  – pełnobranżowego Projektu Technicznego
  – kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.
 3. Oferta powinna zawierać uwzględniać koszty wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień.
 4. Termin realizacji – 90 dni od dnia podpisania umowy.
 5. Kontakt w sprawie – Szymon Kosmatka tel. 76 852 07 22
 6. Informacje dodatkowe
  – Inwestycja zgodna z MPZP – zgodnie z uchwałą RM nr XLIX/419/98z dn. 19.05.98, teren oznaczony jest kategorią 1aMW/MN, zatem planowane zamierzenie jest zgodne z zapisami planu. Wymagane będzie uzyskanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia z MPZP.
  – Podział lokalu na dwa lokale mieszkalne o powierzchni ok 37,0 oraz 54,0m2 (układ funkcjonalno-przestrzenny oparty na mieszkaniach wyższych kondygnacji).
  – Oferty należy składać pisemnie w Dziale Technicznym SM Nadodrze przy ul. Sikorskiego 48
  w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów lub e-maliem na: techniczny@smnadodrze.pl do dnia 27.09.2023r. do godz. 15.00
  – Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.09.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”
  w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.