SIWZ/0146/2-S/06/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ/0146/2-S/06/2018

Data ogłoszenia: SIWZ/0146/2-S/06/2018 28.06.2018 r.

Termin składania ofert upływa: 16.07.2018 r. o godz. 9:00

REALIZACJA PROJEKTU P/N:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”.

Dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie

OGŁASZA PRZETARG

SIWZ/0146/2-S/06/2018

na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu stropodachu metodą wdmuchu wełny kamiennej w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0146/16” – SIWZ/0146/2-S/06/2018

Planowany termin realizacji zamówienia –od lipca 2018 r do 30.11.2018 r

Termin składania ofert upływa- dnia 16.07.2018 r. o godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze w Głogowie Aleja Wolności 19 pokój Nr 11.

Otwarcie ofert nastąpi – dnia 16.07.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” Aleja Wolności 19 67-200 Głogów pokój nr 25

Termin związania z ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tyś zł netto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ/0146/2-S/06/2018 wraz z załącznikami

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z załącznikami

  2. Załącznik nr 2 – Wykaz robót

  3. Załącznik nr 3 – Wykaz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry nadzoru

  4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Załącznik nr 5 – Oświadczenia

  6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy z Wykonawcą

  7. Załącznik nr 7 – Przedmiar robót na budynki

– Załącznik nr 7.1– Przedmiar robót na budynek przy ul. Orbitalna 21-23

– Załącznik nr 7.2– Przedmiar robót na budynek przy ul. Orbitalna 25-27

– Załącznik nr 7.3– Przedmiar robót na budynek przy ul. Budziszyńska 1-3-5-7-9

– Załącznik nr 7.4– Przedmiar robót na budynek przy ul. Budziszyńska 11-13-15-17

– Załącznik nr 7.5– Przedmiar robót na budynek przy ul. Budziszyńska 19-21-23-25

– Załącznik nr 7.6– Przedmiar robót na budynek przy ul. Budziszyńska 27-29-31-33

– Załącznik nr 7.7– Przedmiar robót na budynek przy ul. Piasta Kołodzieja 4-6-8-10

– Załącznik nr 7.8– Przedmiar robót na budynek przy ul. Piasta Kołodzieja 12-14

– Załącznik nr 7.9– Przedmiar robót na budynek przy ul. Wawelska 5-7-9