Sprzedaż lokalu mieszkalnego Aleja Wolności

Głogów, dnia 06 września 2023 r.

OGŁOSZENIE

Ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie

Alei Wolności 24/14 – pow. użytkowa 21,8m2 – IV piętro

Numer księgi wieczystej lokalu – LE1G/00093973/0

Cena wywoławcza do przetargu– 104.000,00 zł

  1. Data przeprowadzenia przetargu – 02 października 2023 r. godz. 8.00
  2. Miejsce przeprowadzenia przetargu – siedziba Spółdzielni przy ul. Generała Sikorskiego 48 – pok. Nr 3 na parterze budynku.
  3. Wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł na rachunek Nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.
  4. Składanie ofert wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium do dnia 29 września 2023r. do godz. 12.00, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 – w Kancelarii znajdującej się na parterze budynku – pok. Nr 10 lub droga mailową: czlonkowski@smnadodrze.pl
  5. Oglądanie mieszkania – po umówieniu terminu z pracownikami Administracji Osiedla „Śródmieście” – Alei Wolności 19 tel. 76/ 85 20 810, kom. 501 502 857
  6. Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia – 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
  7. Opłaty za lokal – opłatami za lokal nabywca obciążany będzie od 16 października 2023 r.
  8. Wydanie lokalu – w terminie do 7 dni od dokonania wpłaty ceny nabycia lokalu i podpisaniu umowy ekspektatywy odrębnej własności lokalu.
  9. Termin zawarcia aktu notarialnego – po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwały w sprawie zbycia w/w lokalu.

 

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych które znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni – pok. nr 6. Do przetargu może przystąpić cudzoziemiec, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z dn. 07.12.2017r. poz. 2278).

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu.

Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 76/ 85 20 781 lub 76/ 85 20 780 lub kom. 501 503 147.