Na sprzedaż 6 lokali mieszkalnych

Głogów, dnia 14.10.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Głogowie przy Alei Wolności 19 (po byłych biurach siedziby Spółdzielni)

Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada 2021 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Władysława Sikorskiego 19 w Sali nr 3.

Przedmiotem przetargu będą niżej wymienione lokale. Przetargi na poszczególne mieszkania zostaną przeprowadzone wg wyznaczonych godzin:

Adres lokalu

Powierzchnia

Położenie lokalu

cena wywoławcza

Wadium

godzina przetargu

Al. Wolności 19/5

45,80 m2

I piętro (pierwsza klatka od lewej strony)

193.000,00

2.000,00

8:00

Al. Wolności 19/5a

62,90 m2

I piętro (pierwsza klatka od lewej strony)

258.000,00

2.600,00

9:00

Al. Wolności 19/5b

62,00 m2

I piętro (pierwsza klatka od lewej strony

255.000,00

2.600,00

10:00

Al. Wolności 19/5c

44,27 m2

I piętro (pierwsza klatka od lewej strony)

186.000,00

2.000,00

11:00

Al. Wolności 19/17

62,91 m

I piętro (druga klatka od lewej strony)

252.000,00

2.600,00

12:00

Al. Wolności 19/4

84,95 m2

II piętro (pierwsza klatka od lewej strony)

310.000,00

3.100,00

13:00

 

Zainteresowanych nabyciem lokali prosimy o składanie ofert przystąpienia do przetargu wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium – w ofercie należy wskazać adres lokalu, którego oferta dotyczy.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 – w Kancelarii znajdującej się na parterze budynku – pok. Nr 10 lub drogą mailową: czlonkowski@smnadodrze.pl

Wadium należy wpłacić na rachunek Nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.

Termin składania ofert upływa z dniem 03 listopada 2021 r. o godz. 13-tej.

Lokale przeznaczone są do wykonania prac wykończeniowych przez nabywcę lokalu we własnym zakresie. Istnieje możliwość zawarcia ze Spółdzielnią umowy na ratalną spłatę ceny lokalu. Sposób
i termin wpłaty ceny lokalu określają „Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych przy Alei Wolności 19” zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, z którymi można zapoznać się w biurze Spółdzielni przy
ul. Generała Władysława Sikorskiego 48.

Mieszkania mogą być udostępnione do oglądania, po wcześniejszym skontaktowaniu się z pracownikami Administracji Osiedla „Śródmieście” – Al. Wolności 19, tel. 76/ 85 20 810, kom. 501 502 857.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem określającym zasady nabywania członkostwa i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, Statutem Spółdzielni, Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz „Zasadami sprzedaży lokali mieszkalnych przy Alei Wolności 19” zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą. Do przetargu może przystąpić cudzoziemiec, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z dn. 07.12.2017r. poz. 2278).

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania – bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji dot. przetargu, zasad wpłaty ceny lokalu udzielają pracownicy Działu Członkowsko-Mieszkaniowego – w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, tel. 76/ 85 20 781 lub 76/ 85 20 780, kom. 501 503 147.