Lokal mieszkalny na sprzedaż ul. Obrońców Pokoju

Głogów, 03.07.2024 r.

OGŁOSZENIE

przetargu nieograniczonego w drodze wyboru oferty pisemnej na zawarcie umowy ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Głogowie

ul. Obrońców Pokoju 11a/26 – pow. użytkowa –30,0 m2 – ósme piętro

Numer księgi wieczystej lokalu – LE1G/00094354/2

Z nabywcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zostanie zawarta umowa ekspektatywy odrębnej własności lokalu. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie w 2025 r. uchwały wyrażającej zgodę na zbycie lokalu.

Cena wywoławcza lokalu wynosi – 117.000,00 zł brutto – mieszkanie do generalnego remontu

1. Ofertę do przetargu z propozycją ceny lokalu nie niższą niż cena wywoławcza lokalu należy złożyć do 26 lipca 2024 r. do godz. 12-tej

2. Ofertę wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 – w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym – I piętro pok. Nr 105. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zasadami i warunkami wyboru oferty znajdującymi się w pok. Nr 105.

3. Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni – nr 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.

4. Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikami Administracji Osiedla „Hutnik” – ul. Budowlanych 8, tel. 76/ 85 20 820, kom. 501 502 872

5. Otwarcia złożonych ofert dokona w dniu 29 lipca 2024 r. Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Zarządu Spółdzielni Nr 2/2017 z dnia 17 stycznia 2017r., a wyboru oferty dokona Zarząd Spółdzielni.

6. Opłatami za lokal nabywca obciążany będzie od 1 września 2024 r.

7. Wydanie lokalu nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy ekspektatywy odrębnej własności lokalu.

Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych które znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni – pok. nr 6. Do przetargu może przystąpić cudzoziemiec, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z dn. 07.12.2017r. poz. 2278).

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu.

Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 76/ 85 20 781, 76/ 85 20 780 lub kom. 501 503 147.