Do wynajęcia lokal mieszkalny ul. Oriona

Głogów, dnia 6.10.2021 r. 

OGŁOSZENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE STAWKI CZYNSZU I PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA

UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO ul. Oriona 11/26 pow. użytkowa 33,10 m2 mieszkanie 2-pokojowe, położone na 8 piętrze

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracja Osiedla „Kopernik A” przy ul. Perseusza 2 – tel. 76/ 85 20 840

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 18,00 zł za m2 powierzchni użytkowej mieszkania, tj. 595,80 zł miesięcznie

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. o godz. 8.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 – Sala Nr 3 (na parterze budynku)

Zainteresowani wynajęciem mieszkania winni złożyć w siedzibie Spółdzielni – w KANCELARII znajdującej się na parterze budynku (pok. 10) pisemną ofertę przystąpienia do przetargu na wynajęcie mieszkania wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł w terminie do 22 października 2021 r. do godz. 12.00 lub przesłać ofertę wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium na adres e-mail: czlonkowski@smnadodrze.pl

Wadium należy wpłacić na rachunek Nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa. W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY NAJMU:

Z oferentem wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu umowa najmu zostanie zawarta na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy, w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym zasobie Nieruchomości – Rozdziału 2b, który określa warunki i zasady najmu instytucjonalnego, w szczególności:

  1. umowa zostanie zawarta na CZAS OKREŚLONY – do 5 lat (z możliwością przedłużenia okresu najmu na następny czas określony)
  2. zawarcie umowy uzależnione będzie od wniesienia kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu w wysokości 3 – krotnej stawki wylicytowanego miesięcznego czynszu,
  3. najemca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w którym, na wypadek rozwiązania stosunku najmu, podda się egzekucji z obowiązkiem opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym przez Spółdzielnię wraz z przyjęciem do wiadomości, że w razie konieczności wykonania obowiązku opróżnienia lokalu prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje. Koszty złożenia tego oświadczenia pokrywa najemca lokalu. W przypadku niezłożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 3 umowa najmu będzie nieważna a wpłacone przez oferenta wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Lokal zostanie wydany najemcy protokołem zdawczo-odbiorczym przez administrację osiedla „Śródmieście”- Alei Wolności 19 po wniesieniu kaucji, podpisaniu umowy najmu i przedłożeniu oświadczenia notarialnego, o którym mowa w pkt. 3.

Miesięczna opłata z tytułu najmu lokalu obejmować będzie:

  • wylicytowany czynsz
  • zaliczkę na poczet kosztów centralnego ogrzewania – 141,00 zł.
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – naliczaną od ilości osób korzystających z lokalu.
  • Najemca lokalu ponosi również koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej i gazu.

 

Spółdzielni przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Biurze Spółdzielni – w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w pok. Nr 105 i 114 – tel. 76/85-20-781 lub 85-20-780 lub 501-503-147