Śmieci w Głogowie drożeją

Śmieci drożeją

Pod koniec września dostarczymy do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkań informację o nowej wysokości opłaty za wywóz śmieci, jaka będzie obowiązywać od października. W Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie opłata za śmieci wchodzi w skład opłaty za mieszkanie i podobnie jak wiele innych jej składowych jest niezależna od zarządcy.

Od 1 lipca 2013 r. wszedł w życie nowy system gospodarki odpadami na terenie gmin. Zmiana polegała na przejęciu przez gminy całkowitej kontroli nad strumieniem odpadów, poczynając od źródeł, czyli naszego mieszkania, poprzez zorganizowanie odbioru i segregacji odpadów, do zdeponowania na składowisku części odpadów nie nadającej się do powtórnego wykorzystania. Gmina też ustala wysokość opłaty, którą będzie wnosił każdy mieszkaniec miasta do budżetu oraz wybiera firmę, która będzie zbierać odpady i z którą gmina rozlicza się bezpośrednio.

Od wprowadzenia tych zmian, czyli od ponad ośmiu lat, Spółdzielnia nie ma wpływu na gospodarkę odpadami wytwarzanymi w nieruchomościach lokalowych (mieszkaniach), ani na opłaty obciążające mieszkańców.

W opłacie ustalonej przez Radę Gminy ujęte powinny być wszystkie koszty związane z odpadami, tj. koszty zorganizowania systemu wraz z obsługą administracyjną, koszty związane z wywozem, segregacją i utylizacją odpadów, koszty promocji i informacji o działaniu systemu oraz koszty kontroli prawidłowości funkcjonowania sytemu, czyli całość kosztów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia gospodarki odpadami. W okresie kilku ostatnich lat „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, która wprowadziła „rewolucję śmieciową” była kilkukrotnie nowelizowana, lecz najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie od 2020 r. segregacji jako obligatoryjnego obowiązku mieszkańców oraz możliwość ustalenia opłaty nawet trzykrotnie wyższej w przypadku nie realizowania tego obowiązku.

Dzięki wieloletnim wcześniejszym działaniom, nasze wszystkie budynki mają dostęp do punktów selektywnej zbiórki odpadów i deklaracje o selektywnej gospodarce odpadami są w pełni uzasadnione. Jednak bardzo wiele zależy od nas samych. Od dyscypliny mieszkańców w segregowaniu, od skutecznego oddzielania odpadów budowlanych powstających przy remontach mieszkań od strumienia odpadów zmieszanych. Wielokrotnie pisaliśmy o zasadach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, również udostępnialiśmy łamy „Magazynu Lokatora” Urzędowi Miejskiemu w celu publikacji artykułów na temat gospodarki odpadami, by dotrzeć do jak najszerszej grupy mieszkańców.

Przypominamy te zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami mając na uwadze czekające nas zmiany wysokości opłat uchwalone przez Radę Miejską. Od października 2021 r. wchodzą w życie nowe stawki opłat, które jesteśmy zmuszeni umieścić w zawiadomieniach o naliczeniu opłat. Rada Miejska w uzasadnieniu uchwały wymienia czynniki wpływające na konieczność wzrostu opłat, w tym wzrost kosztów paliw, płacy minimalnej, opłaty marszałkowskiej, energii elektrycznej itd.

Opłata ta zależy również od mieszkańców, głównie od rzetelności składanych deklaracji (w przypadku Spółdzielni oświadczeń) w zakresie liczby osób zamieszkujących lokale. Bardzo prosta arytmetyka pokazuje, że po jednej stronie są koszty, jakie trzeba ponieść na funkcjonowanie systemu, a po drugiej stronie jest liczba osób, które te koszty muszą ponieść poprzez wnoszenie opłat. Informacja o liczbie osób zameldowanych nie jest wiarygodna, ponieważ często nie odpowiada faktycznej liczbie mieszkańców lokalu. Obowiązek wnoszenia opłat dotyczy osób użytkujących lokal i obowiązuje również w przypadku pobytu osób bez meldunku, np. długoterminowi goście czy podnajem.

Mając na uwadze obecny, bardzo istotny wzrost wysokości opłaty za odpady, apelujemy o rzetelne zgłaszanie mieszkańców zasobów Spółdzielni ponieważ stara prawda potwierdza się kolejny raz, uczciwi płacą za pozostałych. Jeżeli będzie ubywało płatników a przybywało śmieci, nigdy nie zahamujemy skokowego wzrostu opłat.